Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej ibe.biol.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-10-15.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-15 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Linki
  • Serwis posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.
  • Serwis zawiera linki nie posiadające tekstowego opisu.
  • Serwis posiada odnośniki, które nie informują o otwarciu podstrony w nowym oknie.
 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis może w sposób niewystarczający prezentować fokus klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Serwis posiada mechanizm wyszukiwania, ale nie jest on dostępny z klawiatury.
  • Strona wyników wyszukiwania nie informuje o ilości znalezionych wyników.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Serwis posiada ilustracje bez napisów alternatywnych lub są one niewystarczające.
 • Slajdery
  • Teksty w slajderze umieszczone na grafice mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
  • Serwis posiada slajdery o utrudnionej możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki, które nie zostały wyróżnione.
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem, które nie spełniają wymogów kontrastu.
 • Walidacja HTML/CSS
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Dostępność interfejsu użytkownika
  • Interfejs serwisu zawiera elementy niedostępne lub trudne w obsłudze.
 • Mapa serwisu, zrozumiałość struktury serwisu, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Elementy rozwijalne menu głównego mogą stanowić utrudnienie dla programów odczytu ekranu.
  • Strona zawiera elementy klikalne, które nie są obsługiwane przy użyciu klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie ibe.biol.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest dr hab. Rafał Milanowski.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: milan@biol.uw.edu.pl, telefon 225526641.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW.

Jednostka Prowadząca deklaruje dostępność architektoniczną budynku: Gmach Wydziału Biologii – Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa

Kierownik / Dyrektor administracyjny: Magdalena Sobolewska-Bereza, dyrektor administracyjny wydziału

Telefon: 55 41 107

Email: dyrektor.admin@biol.uw.edu.pl

Wejście do budynku

Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd, szerokie automatyczne drzwi.

Korytarze i przejścia

Korytarze są płaskie, w budynku jest winda dla osób niepełnosprawnych.

Łazienki, toalety, szatnie

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Dojazd i miejsca parkingowe

Dojazd komunikacją publiczną. Wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Nie ma ograniczeń wstępu z psem asystującym.

Tłumacz PJM

Potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza PJM należy składać do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych UW z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Kontakt do BON: /22/ 55 24 22, bon@uw.edu.pl, www.bon.uw.edu.pl.